Praat mee!

Let op, U kunt NIET meer reageren.

Wel kunt u alle reactie bekijken die in de afgelopen periode zijn opgehaald.

Op deze pagina kunt u meedenken voor het vergroenen van de Broekwegwetering.

Op deze pagina kunt u meedenken voor het vergroenen van de Broekwegwetering. 
De kern van het vergroenen is het aanbrengen van beplanting. Dit kan op verschillende manieren. 

Er kunnen natuurvriendelijke oevers worden gemaakt langs (delen van) de kades. Aan de randen is het water immers niet zo diep.

Zwijndrecht – Nautilus
Foto: Zwijndrecht – Nautilus


ecologische oever – Hoogheemraadschap van Rijnland

Foto: ecologische oever – Hoogheemraadschap van Rijnland

Een andere optie om de Broekwegwetering te vergroenen, is het werken met drijvende planteneilanden. Dit zijn drijvende constructies van bijvoorbeeld kokosmatten of riet, waar waterplanten op groeien. De bloemen trekken vlinders, bijen en andere insecten aan. De wortels van deze planten hangen los in het water, waarmee ze de visstand bevorderen en het water zuiveren, ongeacht de diepte van het water. 

drijvend planteneiland in Amsterdam – Natuur en Milieugroep

Foto: drijvend planteneiland in Natuur&Milieuteam Zuid

 

drijvend planteneiland in Haarlem - Nautilus
Foto: drijvend planteneiland in Haarlem - Nautilus

Denk daarnaast aan andere elementen in of vlakbij het water om het groen te versterken of het wat speelser te maken. Bijvoorbeeld een eendentrappetje, een vlondertje, plantenbakken op de kade, etc.

eendenhuisjes
Foto: eendenhuisjes

Stap 1: opstellen van een programma van eisen

De eerste stap in het proces is om een programma van eisen samen te stellen. Het kan ook wel gezien worden als een ‘lijstje’ met wensen die u graag ziet en punten waar we rekening mee moeten houden. Op deze manier kunnen we de voorwaarden bepalen waar in het ontwerp rekening mee gehouden moet worden. 

We hebben een aantal vragen voor u om ons op weg te helpen: 

 • Waar moeten we rekening mee houden als we de kades gaan vergroenen? Wat ziet u graag? Wat vindt u belangrijke aandachtspunten? Etc. 
 • Waar moeten we rekening mee houden bij planteneilanden die we midden op het water zouden willen plaatsen?  
 • Wilt u opmerkingen of voorkeuren meegeven over de planten? U kunt hierbij denken aan afmetingen, kleuren, soorten, etc.
 • Zijn er andere wensen die u graag ziet langs de Broekwegwetering?

Commentaar

 • Reactie Community Zoetermeerse Plas:Vanwaar de wens tot vergroening van de Broekwegwetering?Vergroening is direct een op een gerelateerd aan een duurzaam evenwicht in de waterkwaliteit.Moerasparels en vergroening van de oevers van de plas en de wetering zorgen voor binding van fosfaten , waardoor er minder blauwalg ontstaat in de zomer en een duurzaam evenwicht in de waterkwaliteit wordt bereikt. Alle maatregelen rond de plas zijn hierop gericht.Vanuit die optiek is het essentieel dat de voorgestelde floatlands, naast een groener aanzicht, ook de fosfaten kunnen binden middels de wortels van de planten die door de bodem in het water hangen. Daarover willen we voldoende onderzoek en positieve ervaring vergaren. De invloed op de biodiversiteit en de visstand is wel duidelijk aangetoond, maar over de invloed op de waterkwaliteit cq aanwezigheid van blauwalg, zijn de meningen nog verdeeld. Misschien dat de plaatsing van sonarboeien in de wetering uitsluitsel kan geven, zeker als meetinstrument. We hebben begrepen dat ze op de plas ook zo worden gebruikt.Het gaat om beheersing van de fosfaatlast, die toch vanuit het gemaal zal blijven komen, ook al wordt dat alleen bij piekbelasting ingezet. Overigens, dat leidt wel tot schoner waterdoorvoer, voornamelijk regenwater. Reden te meer om de resterende fosfaten die toch mee zullen komen, met vergroening te neutraliseren, langs de plas en wetering. De kern in dit geheel is de afkoppeling , gedeeltelijk, van het gemaal, en de omleiding van het water van de stad , dat meer vervuild is, langs de A12 ( dus niet naar de NDP) naar Stompwijk. De NDP is bedoeld voor de opvang van de piekbelasting ( hevige regens) , die vindt plaats via de Zoetermeerse Plas, naar de hogere boezem , en zo naar de Nieuwe Driemanspolder.De plaats waar die extra vergroening kan worden gerealiseerd zal in overleg moeten plaatsvinden, maar verdeling van de lasten, in dit geval de oevers, over de plas en wetering is wenselijk, met een bredere spreiding dan alleen de Broekwegwetering. In dit opzicht komen de ondiepe plekken aan de zuidkant van de plas, bij de Marco Polorede, bij de westoever, bij de doorlaat naar de Noordhovense Plas, ook in beeld. De CZP heeft de reacties vanuit de wijk gelezen en de gemeente zal deze meenemen in de samenvatting die vanuit de gemeente in het Beheeroverleg wordt ingebracht. Niet alle reacties hebben direct betrekking op de vraag om vergroening, maar betreffen zorgen waar we in de gemeente aandacht voor moeten vragen.De CZP, in 2015 opgericht, vertegenwoordigt in het Beheeroverleg de belangen van de omwonenden op basis van de uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit van het water en van de woonomgeving:1.Natuur en recreatie in goede balans.2.Verbetering van de kwaliteit van het zwemwater.3.Belangen van verschillende gebruikers mogen elkaar niet in de weg zitten.4.Veiligheid voor zwemmers staat voorop.Ten aanzien van punt 1 is het belangrijk de belangen van de bijdrage van de vergroening aan het ecologisch evenwicht af te wegen tegen de wensen van recreanten, zwemmers, zeilers, surfers, e.d. Dat betekent dat er veelvuldig ruggenspraak met omwonenden nodig is om die balans te zoeken op basis van ontwerpschetsen die aanpasbaar zijn.Ten aanzien van punt 2 moet vermeld dat op termijn het gemaal zal worden afgekoppeld en het water zal worden omgeleid via de A12 naar Stompwijk. Evenwel, bij piekbelasting zal het gemaal op volle kracht blijven draaien , het is daarvoor ook recentelijk gereviseerd en zelfs met 30% versterkt.Als het water alleen op de plas wordt uitgeslagen bij piekbelasting zou dat schoner moeten zijn. In elk geval is de doorstroom hiermee wel gegarandeerdDe kwaliteit van het water via het gemaal is nog een punt van orde, vandaar de extra inspanning voor een verbetering, via vergroening, en een duurzaam evenwicht. Alle inspanning, via de moerasparels is hier ook op gericht. Het uitbaggeren van de wetering , een plan van het Hoogheemraadschap, zal daar aan bijdragen, maar het is nog onduidelijk waar, wanneer en hoe diep dit zal gebeuren.Veel opmerkingen betreffen het onderhoud (geen maaibootjes meer), met als gevolg sterke aanwas van waterlelies, hinderlijk voor zwemmers, maar verder wel beter voor de waterkwaliteit. De lelies nemen ook hun portie fosfaten op en houden het water koeler, laten minder zonlicht door. Het oogsten van planten in de zomer reduceert natuurlijk de netto fosfaatlast in de wetering en op de plas. Maar ook zonder oogsten is de binding van nutriënten, door groene oevers van positieve invloed op de algenbloei en zomerse waterkwaliteit. Het verlaat het tijdstip waarop het negatief zwemadvies wordt afgegeven. Liever dat advies eind augustus dan half juli. In de winter zijn de fosfaten geen probleem, die liggen in de onderste lagen van 4 graden Celsius opgeborgen. Ons pleidooi blijft dat het oogsten van de waterplanten, dus maaien en weghalen, wel degelijk van belang is. Niet alleen voor waterkwaliteit maar ook voor zwem- en vaarplezier.Ten aanzien van punt 3 willen we de zorg uitspreken dat de vergroening zodanig wordt gerealiseerd dat de kans op vandalisme, verval en slijtage, en gebrekkig onderhoud zo klein mogelijk is. Ook hier het belang van constructief overleg om ideeën en zorgen te delen. Uitzicht is een ander onderwerp, dat is een kwestie van beleving. Plaatsen voor bootjes langs de kade zijn een legitieme wens. Het broeden van watervogels op de voorgestelde floatlands in grote aantallen kan als hinderlijk worden ervaren voor omwonenden. De afmetingen, de beplanting, en onderhoud door de gemeente zou een positieve invloed kunnen hebben. Wederom punt van overleg over aantal, plaats en afmetingen. Overigens kan vermeld dat op dit moment de meerkoeten op vlonders langs de tuinen broeden en die overlast zal afnemen, zij zullen hun nesten op de floatlands maken. Ten aanzien van punt 4 , veiligheid van zwemmers, willen we aangeven dat de kwaliteit van de floatlands en de vormgeving , zodanig moet zijn dat ze niet uitnodigen tot recreatief gebruik, erop klimmen, eraf duiken, er onder willen kijken of zwemmen. Verder zijn ze, in onze optiek, alleen bedoeld voor de anonieme , kale plekken, de lege kademuren, langs de wetering. En dan komt uitbreiding naar de zuidoever en de doorlaat naar de Noordhovense plas of andere ondiepe plekken langs de Zoetermeerse Plas ook in beeld. Wil de vergroening kans van slagen hebben dan zal het in zijn totaliteit om een flink wateroppervlak moeten gaan, gezien de huidige hoeveelheid nutriënten die nu op de bodem liggen en in de zomer naar de oppervlakte komen. Als afsluitend punt, en naar aanleiding van de vele opmerkingen hierover, toch nog een pleidooi om het vaarbeleid onder de aandacht te brengen van iedereen rondom de plas. - Alleen eigenaren van verbrandingsmotoren die voor 2019 een ontheffing hadden van get Hoogheemraadschap mogen nog tot 2023 gebruik blijven maken van die motor!- Verder alleen elektrische motoren toegestaan- Alle gemotoriseerde boten dienen zich te houden aan maximale snelheid van 6 km/uur, ofwel stapvoetsOok wij zien dat er regelmatig te hard wordt gevaren, dat er meer bootjes met verbrandingsmotoren varen dan mogelijk is op basis van de verstrekte ontheffingen. En dat er geen of nauwelijks handhaving is.
  9-9-2020 10:22:39
 • Ik vind het geen goed idee. De Broekwegwetering groeit al vol met waterlelies, zodat er nu al nauwelijks met zeilboten gevaren kan worden. Ik denk dat er daar al voldoende vergroening is. Ik denk dat er voldoende groen in de omgeving van het gebied is, zodat nog meer vergroening mijns inziens niet nodig zou zijn. De kwaliteit van het water via het gemaal is nog een punt van orde, vandaar de extra inspanning voor een verbetering, via vergroening, en een duurzaam evenwicht. Alle inspanning, via de moerasparels is hier ook op gericht. Het uitbaggeren van de wetering , een plan van het Hoogheemraadschap, zal daar aan bijdragen, maar het is nog onduidelijk waar, wanneer en hoe diep dit zal gebeuren. Veel opmerkingen betreffen het onderhoud (geen maaibootjes meer), met als gevolg sterke aanwas van waterlelies, hinderlijk voor zwemmers, maar verder wel beter voor de waterkwaliteit. De lelies nemen ook hun portie fosfaten op en houden het water koeler, laten minder zonlicht door. Het oogsten van planten in de zomer reduceert natuurlijk de netto fosfaatlast in de wetering en op de plas. Maar ook zonder oogsten is de binding van nutriënten, door groene oevers van positieve invloed op de algenbloei en zomerse waterkwaliteit. Het verlaat het tijdstip waarop het negatief zwemadvies wordt afgegeven. Liever dat advies eind augustus dan half juli. In de winter zijn de fosfaten geen probleem, die liggen in de onderste lagen van 4 graden Celsius opgeborgen. Ons pleidooi blijft dat het oogsten van de waterplanten, dus maaien en weghalen, wel degelijk van belang is. Niet alleen voor de waterkwaliteit maar ook voor het zwem- en vaarplezier.
  1-9-2020 21:01:29
 • In 2013 is door het hoogheemraadschap Rijnland het ‘Gebiedsdocument Zoetermeerse plas’ gepubliceerd met mogelijke maatregelen voor verbetering van de ecologische kwaliteit van de Zoetermeerse plas. Ik raad iedereen aan die belangstelling heeft voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Zoetermeerse plas aan om dit document te lezen. Zie bijgaande link.In dit professioneel ogende document staan de oorzaken van de alsmaar verslechterende waterkwaliteit en ook de mogelijke oplossingen. Er wordt onder andere genoemd dat alleen grootschalige en met elkaar samenhangende maatregelen effect kunnen hebben. Alleen het vergroenen van de Broekwegwetering heeft dus geen zin als hiervan de bedoeling is om de waterkwaliteit te verbeteren. Het kan natuurlijk wel de uitstraling van de Wetering verbeteren.Door veel mensen zijn voor en nadelen van de maatregelen volgens het ‘Vergroenen van de Broekwegwetering’ genoemd. Ik zou er nog een aan willen toevoegen. De harde beschoeiing heeft als voordeel dat we nauwelijks last hebben van muggen. Gaan drijvende plantenbakken niet functioneren als muggenkolonies? Michael https://www.rijnland.net/plannen/downloads-plannen/gebiedsdocument-zoetermeerse-plas.pdf
  31-8-2020 21:27:26
 • ja voor alle voorgaande en onderstaande argumenten is wel wat te zeggen. De huidige functie als zwem/vaar/vis/schaatsgebied kan momenteel redelijk geborgd worden. Wel zouden er misschien varens en sedumbeplanting aan de walkant gepland kunnen worden. Ook het wat glooiend verlopen van de kadekant geeft misschien een wat organischer aanzicht ipv de strakke kant momenteel. Het plaatsen van plantenbakken kan daarbij ook bijdragen. Er heeft een tijd ah Fregatwerf een klein bootje gelegen waar veel beplanting in was gekropen en er zat in het voorjaar een meerkoet in te broeden. Een heel leuk gezicht. Ook broeden er vaak zwemvogels op de surfplanken die er momenteel liggen. Misschien daar wat pontons voor in het water leggen met beplanting erop. Succes! Zijn heel benieuwd
  26-8-2020 13:45:40
 • We onderschrijven de noodzaak om de waterkwaliteit te verbeteren. Echter, de maatregelen die daarvoor nodig zijn moeten ons inziens uitgaan van:* de strakheid van het kadeontwerp in deze stedelijke omgeving ,* de weidsheid van deze waterplas tussen de Kaagkade, Klipperkade en Galjoenkade,* het vrije uitzicht en ruimtelijke beleving,* de zichtbaarheid op en veiligheid voor zwemmers, surfers en andere watersporters.Bovenstaande houdt in dat;* oeverplanten de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor en zichtbaarheid op zwemmers, surfers en andere watersporters niet belemmeren,* het wenselijk is ook de beplanting in de verhoogde boomvakken om dezelfde redenen als hierboven, laag te houden( lager dan de huidige situatie)Ideeën;* drijvend(e) eilandje(s) in het midden van de “zwaaikom”,* extra vlonder(s) langs Galjoenkade en meerdere zwemtrappen langs de kades* bestraat talud langs Klipperkade vergroenen met lage beplanting met treden langs boomvakken naar de lagergelegen deel van de kade, mits goed onderhoud kan worden gegarandeerd. ( geldt overigens voor alle beplanting)* extra informatie over hoe iedereen kan bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en het vermindering van eutrofiëring van het water. Bijvoorbeeld door watervogels niet te voeren.
  18-8-2020 13:55:41
 • Ik vind het geen goed plan. Het brede open water geeft een prachtig ruim uitzicht. Elektrische bootjes, suppers, drakenboten, alles kan er zo mooi doorheen. Veel zwemmende kinderen maken met mooi weer gebruik van de Broekwegwetering. Vissers genieten vanaf de kade, ruimte voor iedereen, zelfs met anderhalve meter afstand. Houdt de kade dan ook lekker ruim. Gooi het water alsjeblieft niet vol met planteneilandjes, die de plas in feite verkleinen en waar vuil in blijft hangen. De Broekwegwetering is nu gewoon mooi. Laat het zo !Ik sluit me verder aan bij het verhaal van Ton Kant. Gebruik het geld voor onderhoud en schoonhouden van de plas en de omgeving.
  17-8-2020 18:55:10
 • Het is een onnodig plan!, dat in de praktijk voor zowel bewoners als gebruikers vooral nadelen zal opleveren.1. Vergroening op de kades: de kades worden gebruikt door wandelaars, vissers (soms met tenten), chill- jongeren en ouderen/personen met een beperking (rolstoelen, scootmobiels, rollators) en bewoners. Het plaatsen van plantenbakken etc. levert een beperking op in ruimte voor de gebruikers. Door het plaatsen van de plantenbakken neemt ook het vandalisme toe en wordt e.e.a. een rommelig geheel door het ontbreken van gemeentelijk onderhoud.2. Vergroening in het water: het drijvend groen beperkt de noodzakelijke vrije doorstroom van het water dat juist nodig is voor de kwaliteit ervan. Ook wordt het fraaie zicht en weidsheid over het water beperkt; juist dat beeld geeft de wetering zo’n unieke uitstraling. Ook drijvend groen bij de kades? Daar liggen diverse bootjes en zijn er speciaal trapjes gemaakt voor zwemmers waar met veel plezier gebruik van wordt gemaakt. Moeten deze dan verdwijnen?3. Plaatsing planteneilanden midden in het water: deze vergroening levert problemen op voor de vrije doorstroom van het water zelf, alsmede de vrije doorgang van boten, kanoërs, suppers, drakenboten, zwemmende jeugd etc.4. Stimuleren van dierplekken/eendenhuis etc. Op dit moment is er meer dan voldoende ruimte voor het maken van nesten door eenden, meerkoeten, futen, zwanen etc. Stimuleren van meer dierplekken (op de drijvende eilandjes) levert problemen op i.v.m. de vrije doorgang, extra vervuiling (uitwerpselen), gezondheid voor zwemmers en ernstig geluidoverlast (zie bv. de ganzenkolonie op het planteneiland in de Benthuizerplas).6. Kortom: een onnodig plan , waarbij de financien beter benut kunnen worden voor werkzaamheden die wel nodig zijn, zoals:- het regelmatig uitbaggeren van de Broekwegwetering, zorgen voor goede waterkwaliteit en bestrijding blauwalgvorming.- het verwijderen van zwerfvuil in en rond het water (m.n. in de haventjes).- plaatsen van (meer) afvalbakken op de oevers; zeker waar deze geheel ontbreken waardoor zwerfvuil ontstaat (verzoeken daarvoor zijn afgewezen i.v.m. bezuinigingen............).- het regelmatig verwijderen van dode planten, eendenkroos, dode vissen etc.- het handhaven van verbod (zie APV) op gebruik van benzinemotoren van boten (waardoor er benzineplekken ontstaan op het water).- regelmatig plegen van onderhoud aan straten en perken van de kades en oeversEn dat alles met maar één doel: het voor alle gebruikers zo mooi mogelijk houden van deze fraaie wetering!7. Overigens: kunnen de financiën m.b.t. dit plan niet beter benut worden voor de échte problemen in de stad?
  14-8-2020 15:10:35
 • Naar mijn mening zal dit de recreatie in het water teveel negatief beinvloeden. Ik heb geen vertrouwen in dat deze vergroening op een juiste manier onderhouden zal worden, wat ook het aanzicht nog eens negatief zal beinvloeden. Het geld kan beter worden besteed aan het onderhouden van de huidige situatie - zo zie ik niet meer dat de plas wordt schoongemaakt door boten van de gemeente. Er zijn nu veel waterplanten die zwemmers/boten/suppers tegenhouden, veel kroos, rommel en zodra het warmer weer is ontstaat er algvorming. Als er toch vergroening moet komen, is een zo natuurlijk mogelijke situatie het meest wenselijke.
  12-8-2020 19:01:14
 • In eerdere commentaren is al aangegeven dat het water ook een belangrijke functie heeft voor spelende kinderen (zwemmen, surfplank, supboard, bootje). Voor mijn kinderen (jaren negentig en nu voor mijn kleinkinderen is de Galjoenkade belangrijk om vanaf daar te zwemmen, en te varen). De gemeente heeft jammer genoeg nooit positief gereageerd om 2 voorzieningen te plaatsen aan de Galjoenkade en Buiskade om het voor de kinderen gemakkelijk te maken om uit het water op de kade te klimmen. Ik zet daarom elke keer een ladder in het water. Ik pleit derhalve voor naast evt. groenvoorzieningen ook voor zwem- en vaarvoorzieningen en mogelijk 1 of 2 extra bankjes) aan de Galjoenkade en aan de Buiskade in overleg met de omwonenden. Voorts is onderhoud aan de groenvoorzieningen een must. Helaas is onderhoud maar al te vaak kind van de rekening bij bezuinigingen.
  9-8-2020 17:30:41
 • Goed plan, wel bescheiden houden en het onderhoud voor de komende 30 jaar vastleggen in de gemeentelijke begroting. Belangrijk is om de kanten aan de Galjoen- en Buiskade goed uit te baggeren. Op andere plekken heb ik geen zicht., maar die zullen er zeker ook zijn. Het groen in het water (waterlelies en bij tijd en wijle veel stinkend kroos) woekert nu en het zou goed zijn om dat eerst aan te pakken. De kades graag vrijhouden voor wandelaars. Drijvend groen zal mooi zijn, maar beperk het ( zicht en weidsheid van het water maken het juist de zo mooi) en zorg voor onderhoud.
  30-7-2020 22:46:09
 • cg
  Dit is helemaal geen goed plan! Als je de commentaren leest dan kom je maar op een conclusie uit: het onderhoud is er niet. Ook is er nu al veel last van rondtrekkende mensen, vooral 's avonds en 's nachts, die vaak ook blijven hangen op een plek. Er worden nu al planten in voortuintjes vernield en plantenbakken weggehaald. Ook wordt er veel troep achtergelaten, en die drijvende plantenbakken worden natuurlijk een aantrekkelijke prooi. Misschien zien jullie mij als zwartkijker, maar dit zijn helaas toch ook feiten.
  30-7-2020 12:53:34
 • Fantastisch initiatief,Vraag, de beplanting aan de Galjoenkade mag dan wel op de altijd beloofde 50 cm worden gesnoeid. Dat is nog nooit gebeurd.Het zou ook iets fleurigers mogen.Wij willen ook zicht hebben op de beplanting bij het water.Een suggestie waar wij als buren altijd van droomden. FIETSPAD, VOETPAD, BOSJES WEG EN VOOR ONS DE VOORTUIN TOT HET WATER. Sicces met alles.
  29-7-2020 18:03:34
 • Op sommige plaatsen is er in het openbare deel van de kades een trap of een vlonder aangebracht zodat iemand die per ongeluk in het water beland er weer uit kan klimmen. Kan een dergelijke voorziening in overleg met de aanwonenden op één of twee plaatsen ook aan de Galjoenkade worden aangebracht?
  29-7-2020 14:08:26
 • In het verleden werd er door middel van een drijvende balk bij de Gondelkade voor gezorgd dat er geen eendenkroos uit laag Zoetermeer door het gemaal naar de Broekwegwetering werd getransporteerd. Deze balk is bij een verbouwing van het bejaardencentrum verwijderd. Sindsdien is er erg veel last van eendenkroos, waardoor het zwemmen aan de Galjoenkade onaantrekkelijk is en sommige armen van de wetering helemaal overdekt raken met dit kroos. Hieronder gaat alles dood en afstervend kroos gaat stinken. Wellicht kan dit verbeterd worden door de drijvende barrière terug te zetten. Blauwalg kan bestreden worden door waterstofperoxide aan het water toe te voegen. Het meeste water wordt door het gemaal aan de Galjoenkade naar de wetering getransporteerd. Hier kan je gedoseerd waterstofperoxide toevoegen in de juiste dosering. Mogelijk werkt dit beter dan het toevoegen van waterstofperoxide aan het oppervlaktewater in de Zoetermeerse plas.
  29-7-2020 14:02:42
 • Heel goed initiatief en ben helemaal voor meer groen aan de Broekwegwetering en vooral meer onderhoud aan het water zoals de verwijdering van de waterplanten langs de oevers (ook en met name bij de prive delen!) die rommel en dode vissen vissen vasthouden en zwemmen minofmeer onmogelijk maken. Er zou dus een goede combinatie moeten worden gevonden die naast meer natuurlijke oevers, zwemmers op verschillende plekken toegang geven tot het water. Het baggeren en uitdiepen van de gehele Broekwegwetering - dat een aantal jaren geleden een keer alleen bij de haventjes gebeurde - zou wellicht een mooie combinatie met de vergroening zijn. Een verbinding met ander water zodat je niet alleen op de Zoetermeerse (en Noordhovense) plas hoeft te varen zou ook fantastisch zijn maar valt wellicht buiten het huidige vergroenings initiatief. Er is overigens al in een eerder stadium besloten dat een brug die de gehele Broekwegwetering afsluit van de Zoetermeerse plas er vanwege vele redenen niet komt.
  28-7-2020 10:59:08
 • Wat een leuk initiatief van de gemeente, om de broekwegwetering te gaan vergroenen. Met name het gedeelte waar voetpad en rijwielpad direct aan de tuinen grenzen, zou een geschikt deel zijn, om hier drijvendeplanteneilanden te plaatsen.Het betreft het smalle deel van het water aan de Galjoenkade. De woningen aan dit gedeelte hebben nogal wat overlast van vissers, die soms overnachten en waarvan je als bewoner, noodgedwongen door de korte afstand tot het water, deelgenoot bent van de uren lange gesprekken die gevoerd worden.Door op deze plekken een groeneiland te plaatsen, wordt het wonen een stuk aangenamer. Het zou leuk zijn om de eilanden toegankelijk te maken voor eenden en andere watervogels. Een broedplaats voor visdiefjes, die regelmatig te zien zijn zou ook welkom zijn. Kortom een geweldig initiatief.
  26-7-2020 13:38:30
 • Is het een idee om de bestaande brug achter het Fregat te voorzien van sfeerverlichting met een zwakke uitstraling ivm met plant en dier? Uiteraard energie zuinig etc.
  24-7-2020 16:29:01
 • Ik woon nu al ruim 30 jaar in deze buurt en voorheen kwam er 1 tot 2 maal per jaar een boot die de plas schoonmaakte, dus er was goed onderhoud voor al het groen in en om de Plas. Het is een leuk initiatief mits het groen goed onderhouden wordt. Ik wil wel een compliment geven over de aankleding van het Groen aan de Giekwerf bij het Haventje, prachtige paarse en blauwe planten geweldig, dit willen wij graag meer zien in de wijk! Uiteindelijk betalen we fors Waterschapsbelasting en Gemeentelijke belastingen voor het onderhoud van onze woonomgeving!Groetjes
  24-7-2020 15:34:22
 • Blauwalg kan misschien beter teruggedrongen worden als het wordt verboden de eenden en andere vogels te voederen (ik zie dit nog regelmatig gebeuren).
  24-7-2020 15:23:21
 • Er komen steeds grotere boten,nu ook met benzine motoren,dit verbieden en vooral handhaving van het verbod.Wij zijn altijd voorstander van vergroening van de Broekwegwetering.Groeten Familie Oele.
  23-7-2020 22:33:07
 • Goed idee om aan de kade, in het water planten te laten groeien. Niet overal natuurlijk men moet ook het water in of uit kunnen. En het moet onderhouden worden. En zoals veel mensen hier al schreven is dat vaak een groot probleem. Er zouden een paar tuinmannen moeten lopen in de wijk die al het groen regelmatig bijhouden. Dan zouden er ook mooiere bloemperken kunnen komen dan het zogenaamde groen wat er nu staat. Dat is gewoon soort grote bos onkruid. Een maal per jaar snoeien en dan kan het weer groeien tot een bos. Dat is geen groen onderhoud. Mooi riet in het water mooie plantenbak op de kant mooie rozen als beplanting bij de grasvelden. Het kan prachtig zijn maar het vergt onderhoud.
  23-7-2020 18:08:07
 • ik vind de plannen voor meer ( eiland) begroeiing langs de kades goed klinken. Het lijkt me een goed plan eea te combineren met bv ouderwetse waterpompen. Zo kunnen de bewoners rondom de uitlopers van de Noord A bijdragen aan t milieu. Minder kraanwater voor tuingebruik!
  23-7-2020 16:04:16
  • @M A v Arkel: Uitlopers van de Zoetemeerse plas bedoelt u, de Noord Aa ligt aan de andere kant.
   24-7-2020 15:25:55
 • als ik zie hoeveel waterlelies er inmiddels groeien waar allemaal rommel tussen blijft drijven.En waar kinderen met zwemmen in verstrikt raken. Waarbij eveneens de elektrisch motortjes vast komen te zitten, met de nodige schade. De waterlelies- aangroei gaat verschrikkelijk hard.Jaren geleden zag je nog wel eens een boot dat overtollige aanwas verwijderde. Daarna nooit meer. Denk dat over een aantal jaren dat gedeelte geheel is overwoekerd met waterlelies. Ik vind ook dat het niet ten koste mag gaan van de recreatieve functie. Er moet gewoon goed gezwommen kunnen worden, vooral door de jeugd, die hier veel gebruik van maakt. Deze hebben nu overlast van de begroeiing aan de openbare kant daarvan. Liefhebbers van een dobbertje uitgooien heeft geen zin, omdat de planten in het water in de weg liggen.Eveneens is de vraag waarom men daar met benzinemotoren vaart, terwijl bij de helling nog steeds een bord staat dat dit verboden is.
  23-7-2020 13:42:25
  • @Willem Laurman: Laten we inderdaad beginnen met de (strengere) handhaving van de huidige regels!
   24-7-2020 15:28:37
 • Ik vind het op zich een leuk idee, mits het goed onderhouden zou worden. En daar heb ik eerlijk gezegd weinig vertrouwen in, als ik zie hoeveel waterlelies er inmiddels groeien. Waar allemaal rommel tussen blijft drijven.En waar kinderen met zwemmen in verstrikt raken. Het waterschap pleegde daarin vroeger beter onderhoud.Ik vind ook dat het niet ten koste mag gaan van de recreatieve functie. Er moet gewoon goed gezwommen kunnen worden, vooral door de jeugd, die hier veel gebruik van maakt. En ook de bootjes, suppers enz moeten een vrije doorgang houden, dat maakt deze plek juist zo uniek.Een soort van grote plantenbakken aan de kade hangen misschien? Wel met planten die weinig onderhoud nodig hebben, gezien onze ervaringen met de gemeente.
  23-7-2020 13:11:24
 • Leuke insteek, prachtige plannen.... MAAR de gemeente blijkt niet eens in staat om het gewone openbaar groen op een aantrekkelijke wijze vorm te geven en te onderhouden. De wijk gaat al jaren gebukt onder een eentonig ‘ Cotoneasterbeleid’ en uiterst minimale aandacht voor de openbare ruimte, verwijdering zwerfvuil, onderhoud straatmeubilair enz. In die zin lijken me mooie waterplanteneilanden vlaggen op de modderschuit. Dus m.i. wél doen, maar tegelijk de hele wijk eens upgraden.
  23-7-2020 12:33:26
  • @Jacques van Nieuwburg: Mee eens, het zou al een hoop rommel in het water schelen, als er een prullenbak bij het bruggetje geplaatst kan worden, zodat (nacht)vissers en zwemmers daar hun rommel in achter kunnen laten. Al een paar keer bij de gemeente een prullenbak aangevraagd, maar helaas is dat niet mogelijk wegens bezuinigingen......ik bedoel maar...
   28-7-2020 11:13:19
 • Allereerst wil ik zeggen dat ik het een fantastisch initiatief vind. Ik woon recht tegenover een besteende kade en heb al eerder gedacht hoe fijn het zou zijn als alles er wat groener en natuurlijker uit zou zien en de watervogels niet meer op een surfplank een nestje gaan bouwen. Voordat ik commentaar lever wil een en ander eerst alles goed tot mij nemen en laten bezinken😉 Ik praat graag mee. Hartelijke groet, Margaret
  22-7-2020 19:46:26
 • Allereerst wil ik zeggen dat ik het een fantastisch initiatief vind. Ik woon recht tegenover een besteende kade en heb al eerder gedacht hoe fijn het zou zijn als alles er wat groener en natuurlijker uit zou zien en de watervogels niet meer op een surfplank een nestje gaan bouwen. Voordat ik commentaar lever wil een en ander eerst alles goed tot mij nemen en laten bezinken😉 Ik praat graag mee. Hartelijke groet, Margaret
  22-7-2020 19:46:24
 • In 1e instantie is dit een goed plan.Er moet wel goed gekeken worden naar de ruimte die overblijft om te kunnen recreëren zoals nu het geval is. Kinderen maken gebruik van de kade om te gaan zwemmen , bootje of surfplank varen. Heel leuk zijn ook de suppers en de drakenboten die van tijd tot tijd langskomen. Ook veel vissers zitten regelmatig aan de kades. Dat draagt allemaal bij aan onze leefbare omgeving. Ook groen doet dat maar moet niet de plek van de bewoner/recreant innemen. Zelf vind ik natuurlijke oevers heel mooi, maar alleen daar waar er meer ruimte is om ze te maken, dus niet langs het wandel/fietspad aan de Galjoenkade.Wat meer bankjes voor wandelaars e.d. om even uit te rusten zou ook geweldig zijn. Ik blijf het volgen en ben benieuwd. Succes. Paula
  22-7-2020 14:15:10
 • L.S.,Hierbij een reactie op het kaartje dat wij in de brievenbus vonden betreffende de plannen voor het vergroenen van de Broekwegwetering . Zelf wonende aan de Gaffelaarkade vinden we dit een onnodig plan en wel om het volgende: er grenzen veel mooi aangelegde tuinen aan het water en aan de andere kant is een kade waar bootjes aangelegd kunnen worden en vissers recreëren. De watervogels (zwanen, futen. waterhoentjes enz.) hebben voldoende mogelijkheden om hun nesten te bouwen, te broeden en eventueel te schuilen. Dat maken wij van dichtbij mee. Bovendien komen er volop berichten via de media tot ons inzake het financiële tekorten bij de (arme) gemeenten waaronder ook Zoetermeer zou vallen. Derhalve raden wij aan het eventuele geld wat hiervoor ter beschikking is nuttiger te besteden. Het idee is leuk maar niet noodzakelijk.Wij wensen U veel wijsheid toe.
  21-7-2020 17:24:45
  • @Fam. J. Van Iterson-Hendriks: Eens!
   24-7-2020 15:52:30
  • @Fam. J. Van Iterson-Hendriks: Eens!
   24-7-2020 15:32:25
 • DHN
  Ik vind die drijvende planten banken wel leuk zeker als deze toegankelijk worden voor de eenden dmv een loopplank. Maar ik ben zo bang dat het een grote wildernis gaat worden omdat de gemeente weinig aandacht aan het onderhoud geeft. Laten ze eerst een goed het water aan de Galjoenkade uit baggeren want het water groeit helemaal dicht met waterplanten en dat lijkt mij ook geen goede zaak. Alleen oude boten verwijderen en daar goed op handhaven. Maar als de gemeente zo gaat handhaven als bij hondenpoep in de Leyens laten ze dan dit plan maar in de ijskast zetten.
  19-7-2020 16:39:20
 • Goed plan!Bakken op de kade en vlondertjes lijkt me een minder goed idee ivm vandalisme, toegankelijkheid stoep voor wandelaars (oa. Fregat). Let aub ook heel goed op het soort vergroening om de problemen bij Noordhovenplas (nabij het beige flatgebouw). Dat is een broedplaats voor ganzen geworden en je wordt daar gek van het lawaai. De kom van de broekwegwetering voor het Fregat is toch al een echoput. Dus voor onze nachtrust graag zorgvuldigheid betrachten. Mijn lekenvoorkeur gaat uit naar plantenvakken aan de kaderand. Geen drijvende bakken, het water mag wat mij betreft zo open mogelijk blijven, dat geeft juist het weidse uitzicht. Nogmaals, erg goed dat jullie dit initiatief nemen!
  19-7-2020 12:16:19
 • Hi, erg leuk idd ipv die kale kades...mijn spreken natuurvriendelijke oevers wel aan maar geen drijvende planten eilanden, dit bevordert de toch al slechte doorstroom van vers water niet en dan blijft er weer vuil om die eilanden hangen...verder wil ik wel opmerken dat onderhoud oevers en water Noord hard achteruit is gegaan laatste jaren, dode vissen, veel algen, in het water, vroeger werd dit weggehaald door een soort bootje, zie ik nooit meer gebeuren. Noodgedwongen haalt een aardige buurtbewoner hier in de Rede buurt met een hark de overtallige algen en rommel eruit en dit ligt dagen te rotten op de kade voordat wordt opgehaald....Ik denk dat dit een eerste prio moet zijn goed vast onderhoud minstens 2x per jaar, anders wordt de waterkwaliteit nog slechter en dat zou zonde zijn!! Tevens wil ik nog even opmerken dat ik laatst weer belde voor verwijdering dode, rotte vis in water, en toen werd ik weer van kastje naar de muur gestuurd van Gemeente naar Waterschap en weer terug en vis is niet verwijderd, dus daar ook graag helderheid in....Maar leuk initiatief maar goed onderhoud dan, ik ga dus voor natuurvriendelijke oevers Groet Nicole Vermeulen
  19-7-2020 10:38:48
 • Prachtig idee, maar...... ook graag bij ALLES nadenken over de consequenties voor minder-valide bewoners (o.a. Het Fregat) en bezoekers! Graag advies van de Toegankelijkheidscomissie van Zoetermeer VOORDAT een en ander in uitvoering gebracht worden. Rollators en scootmobielen hebben brede paden nodig, goede op- en afritten (gemarkeerd) geen gevaarlijke hellingen, geen houtmolmpaadjes e.d.Losse bootjes aangemeerd geeft een slonzig gezicht. De steigertjes aan het einde is een prima oplossing. Vriendelijk voor bijen.Staande verrekijker op bepaalde punten voor het bekijken van vogels en andere zaken op de planteneilandjes.......Succes!
  18-7-2020 23:23:46
 • Wat een goed idee!!Waarom alleen vergroenen bij de broekwegwetering? Waatom niet ook het stuk bij de Columbusrede/Marco Polo rede meenemen?Natuurvriendelijke oevers zou ik persoonlijk erg mooi vinden, vergen ook minder onderhoud dan planteneilanden.
  18-7-2020 21:20:07
 • Het lijkt me heel leuk als er een brug mag komen vanaf de Marco Polorede naar de overkant van de plas voor fietsers en wandelaars.Vanuit de Broekwegwetering plas naar Boerderij het Geertje kunnen varen zodat je een mooie route kan maken met je boot en niet alleen op de plas hoef te blijven. Dit dmv van bv een sluisje.Een paar BBQ plaatsen creëren langs de Broekwegwetering plas zodat mens en natuur meer verbonden worden met elkaar.Zandbank langs de kade voor vogels die afloopt naar het dieper water.Ooienvaars paal langs de graskant.Stukje moeras met bamboeplanten als afscheiding en andere planten, een mogelijkheid voor vogels dat ze zoveel mogelijk zelf hun nestjes bouwen.
  18-7-2020 20:11:35
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
vergroenenbroekwegwetering
2194